Suzhou Retreat

Suzhou Center Retreat

Suzhou Center Retreat
In Suzhou Center Mall, West of Jinjihu lake